Οι καλύτερες προσφορές από 150 χώρες

Πάνω από 75 χιλιάδες ικανοποιημένους χρήστες

Προσφέρει φθηνότερα έως και το 90% της τιμής εκκίνησης

Άμεση επαφή με μεταπωλητές και χονδρεμπόρους

Όροι και Προυποθέσεις

Όροι χρήσης της βάσης δεδομένων με των χονδρεμπόρων στην πλατφόρμα Merkandi και την προστασία των δεδομένων σχετικά με την www.merkandi.gr
 
§ 1 Γενικά
 
1. Ιδιοκτησία του σήματος Merkandi και της web πλατφόρμας www.merkandi.gr ανήκει στην εταιρεία Merkandi Ltd register in UK, Unit 4E, Enterprise Court, Rotherham, S63 5DB, Company No. 09582404. (στην συνέχεια αναφερόμενη ως Merkandi).
2. Για να αποκτήσετε πρόσβαση και να χρησιμοποιήσετε τη Merkandi πλατφόρμα πρέπει να αποστείλετε και να πληρώσετε την παραγγελία  για τη βάση δεδομένων,
    σύμφωνα με την § 2.
3. Οι δηλώσεις προθέσεων και η συμφωνία μέσω Merkandi ειναι να διενεργηθεί σύμβαση άμεσα και αποκλειστικά μεταξύ των συγκεκριμένων πελατών / χονδρεμπόρων οι όποιοι βρίσκονται       στην Ευρώπη και των οποίων δηλώσεις εκτελούνται εκτός της πλατφόρμας. H Merkandi επιτελεί μόνο την επαφή και δεν είναι συμβαλλόμενο μέρος της σύμβασης πώλησης.
4. Με την εγγραφή σας αποδέχεστε τους Όρους χρήσης της βάσης δεδομένων, καθώς και τυχόν τροποποιήσεις των Γενικών Όρων, για τις οποίες θα είστε ενημερωμένος.
 
§ 2 Εγγραφή, παραγγελία της βάσης δεδομένων και πληρωμής.
 
1. Ο πελάτης μπορεί να εγγραφεί στη Merkandi με τη συμπλήρωση και αποστολή της αίτησης. Με την εγγραφή σας αποδέχεστε τους ειδικούς όρους της σύμβασης και τους. Γενικούς όρους της σύμβασης. Δικαίωμα για εγγραφή μέλους και την άδεια χρήσης της πλαφόρμας έχετε μετά την παραλαβή πληρωμής.
2. Η αξίωση για την ολοκλήρωση της παραγγελίας θα πρέπει να αποκλείεται. Η Merkandi διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί να συνάψει την σύμβαση χωρίς αιτιολόγηση ή έφεση, κυρίως αν :
α) παρέχονται ψευδείς πληροφορίες κατά την εγγραφή.
b) υπάρχουν αμφιβολίες σχετικά με τη νομιμότητα και την νομική υπόσταση του πελάτη και τη χρησιμοποίηση της πλατφόρμας σε σχέση με μια επιχείρηση, εάν το       πρόβλημα δεν θα εξηγήσει αμέσως σε βάρος του πελάτη με την υποβάλλη των αωτιστοιχων εγγράφων.
γ) αμφιβολίες ή υποψίες σχετικά με την αξιοπιστία και με την προσκόμιση των σχετικών γνήσιων εγγράφων του πελάτη,
δ) υποψίες δόλιας συμπεριφοράς των επιχειρήσεων στη Merkandi πλατφόρμα ή ανταγωνιστική δραστηριότητα στην πλατφόρμα Merkandi,
ε) παράβαση των Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσης της Merkandi.
3. Εάν ο πελάτης είναι ιδιώτης, τότε θα πρέπει να έχουν έχει τη νόμιμη ηλικία και έχουν την πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα.
4. Εταιρεία / ενα άτομο που επιθυμούν να αγοράσουν πρόσβαση στη βάση δεδομένων πρέπει να εξασφαλίζει ότι όλα τα δεδομένα που παρέχονται από αυτό κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εγγραφής είναι πλήρη και σωστά.
5. Ο πελάτης δεν μπορεί να διεκδικήσει για την πρόσβαση στη βάση δεδομένων, επειδη Merkandi μπορεί να την αποκλείσει κατά τη διάρκεια της εγγραφής και σε οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια της εγγραφής, για παράδειγμα, για λόγους ασφαλείας και χωρίς να αναφέρει αιτιολογία.
6. Η Merkandi δεν επιστρέφει τέλος συνδρομής. Δεν υπάρχει δυνατότητα πώλησης, μεταπώλησης ή εκχώρησης πρόσβασης σε άλλο άτομο ή εταιρεία. Εάν παραβιαστεί αυτή η συνθήκη, ο λογαριασμός θα καταργηθεί.
7.Το Merkandi δεν προσφέρει επιλογή υποβάθμισης από PREMIUM σε STANDARD συνδρομή.
8. Μόλις υποβληθεί μια παραγγελία, το σύστημα Merkandi θα δημιουργήσει αυτόματα ένα τιμολόγιο proforma ως επιβεβαίωση παραγγελίας. Το τιμολόγιο δημιουργείται μόνο με βάση τα δεδομένα που εισήγαγε ο Πελάτης κατά τη στιγμή της εγγραφής.
 
§ 3 Πρόσβαση, αναγνώριση του χρήστη και του κωδικού πρόσβασης. 
 
1. Ο Πελάτης συμφωνεί να αναλάβει τη φροντίδα να μεριμνήσει ώστε το όνομα χρήστη και ο κωδικός πρόσβασης να προστατεύονται από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση από τρίτους. Συγκεκριμένα, συμφωνείτε να μην αποκαλύπτουν τις αποκαλύτπτονται οι  πληροφορίες αυτές σε τρίτους που δεν είναι πελάτες, υπό την έννοια της § 2, ή τα οποία δεν έχουν επεκτείνει το δικαίωμα πρόσβασης.
2. Οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του ονόματος χρήστη ή τον κωδικό πρόσβασης, για το όποιο ο πελάτης γνωρίζει ή υποψιάζεται, θα πρέπει αμέσως να αναφερθεί στην Merkandi. Ο Πελάτης είναι υπεύθυνος για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση των δεδομένων τους για να σας αναγνωριστεί εκτός αν μπορεί να αποδείξει ότι οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση οφείλεται σε αιτίες που φέρει τον κίνδυνο η Merkandi.
3. Η πρόσβαση στην πλατφόρμα μπορεί να αποκλειστεί, εάν τρεις φορές δώσετε το λάθος κωδικό.
 
§ 4 Υπηρεσίες Merkandi.
 
1. Merkandi προσφέρει στους αγοραστές μια ποικιλία προϊόντων σε διαφορετικούς τύπους των υπηρεσιών  οι όποιες ρυθμίζονται από τους όρους της σύμβασης να συνάπτονται με συμπληρωματικές συμφωνίες.
2. Η Merkandi έχει το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να αλλάξει την προσφορά της, των υπηρεσιών και των λειτουργιών, web design www.merkandi.gr.
3. Η επιλογή πώλησης στον λογαριασμό PREMIUM είναι μια πρόσθετη υπηρεσία που ξεκίνησε κατόπιν αιτήματος του χρήστη, μετά από θετική επαλήθευση της εταιρείας του. Η Merkandi διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί να ενεργοποιήσει την επιλογή πωλητή χωρίς να δώσει λόγο. Η υπηρεσία δεν αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των λογαριασμών PREMIUM και FREEMIUM. Η έλλειψη ή η άρνηση ενεργοποίησης της επιλογής του πωλητή ή η απενεργοποίησή της ανά πάσα στιγμή δεν αποτελούν τη βάση για την αξίωση επιστροφής της αμοιβής για την πρόσβαση στην πλατφόρμα Merkandi.
 
§ 5 Δικαιώματα και υποχρεώσεις του πελάτη
 
 1. Είστε υπεύθυνοι για όλες τις δαπάνες που προκαλούνται από τη σύνδεση ή  την αλλαγή όσον αφορά την πρόσβαση στο Διαδίκτυο, το κόστος της χρήσης του κοινού Διαδίικτύου καθώς και την αγορά και τη συντήρηση εξοπλισμού επικοινωνιών ο οποίος είναι απαραίτητος για τη χρήση της πλατφόρμας.
2. Όλες οι πληρωμές, Κάθε πελάτης της πλατφόρμας Merkandi επικοινωνεί εμε τους προμηθευτές της κοινής βάσης δεδομένων με  δική του ευθύνη, δικά του έξοδα και τον κίνδυνο τους. Η Merkandi δεν θα φέρει καμία ευθύνη για τις συνέπειες της συναλλαγής ή την έλλειψή της μεταξύ τον αγοραστή και ενός χονδρέμπορου από την βάση δεδομένων Μerkandi.
3. Κάθε πελάτης Merkandi, που έχει καταχωρηθεί ως χονδρέμπορος στη βάση δεδομένων Merkandi και δίνει τις πρόσφορες του στο www.merkandi.gr δηλώνει ότι προσφέρει τα προϊόντα τα προσφερόμενα προιόντα δεν είναι πλαστά και να προέρχονται από νόμιμες πηγές.
4. Κάθε πελάτης Merkandi, καταχωρημένος ως αποθήκη στη βάση δεδομένων Merkandi και τοποθετώντας διαφημίσεις στην ιστοσελίδα merkandi.gr, δηλώνει ότι τα εμπορεύματα που προσφέρει δεν έχουν παραποιηθεί και προέρχονται από νόμιμες πηγές.
5. Κάθε πελάτης είναι υπεύθυνος για την ανταλλαγή αλληλογραφίας με άλλους χρήστες. Η μαζική αποστολή μηνυμάτων με το ίδιο ή παρεμφερές περιεχόμενο, το spam και οποιαδήποτε άλλη μορφή αθροιστικής, ανεπιθύμητης επικοινωνίας με τους χρήστες απαγορεύεται. Σε περιπτώσεις κατάχρησης, ο λογαριασμός του Πελάτη ενδέχεται να αποκλειστεί.
6. Ο αγοραστής έχει το δικαίωμα να υποβάλει θετικό/ουδέτερο/αρνητικό σχόλιο στον πωλητή εντός 2 μηνών από τη συναλλαγή. Μετράται από την έκδοση του τιμολογίου αγοράς από τον πωλητή. Υπάρχει η δυνατότητα έκδοσης ενός σχολίου για κάθε ολοκληρωμένη συναλλαγή.

 
 § 6 Εκχώρηση των δηλώσεων προθέσεων και απόψεις. 
 
 1. Όλες οι δηλώσεις προθέσεων που προφέρονται στην πλατφόρμα Μerkandi από τους χρήστες, ή έχει έχουν περάσει από αυτόν σε άλλο χρήστη ή να γίνεται αποδεκτή(γίνονται αποδεκτές) από αυτόν, καθώς και όλες τις εμπορικές του δραστηριότητες και άλλες δηλώσεις ή δραστηριότητες κατά την έννοια του νόμου προέρχονται από τον πελάτη. Από την άποψη αυτή η Merkandi δεν ενεργεί για το δικό του λογαριασμό ούτε ως εκπρόσωπος ενός τρίτου.
2. Η Μerkandi δεν είναι υπεύθυνη για τις ενέργειες σχετικά με την πραγματοποίηση υποχρέωσης που απορρέει από τη συναλλαγή.
 
 § 7 Έκδοση λογαριασμών, η πληρωμή.
 
 1. Μια αξίωση για αποζημίωση για ορισμένο χρονικό διάστημα, υπάρχει ανεξάρτητα από τη χρήση της πλατφόρμας, ή δυνατόν, σύμφωνα με τους περιορισμούς της σύμβασης για την παροχή υπηρεσιών που πραγματοποιούνται από Merkandi. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τους περιορισμούς στην παροχή των υπηρεσιών που μπορεί να οφείλονται σε μη συμβατές ρυθμίσεις ή σε ειδικό λογισμικό πελάτη ή υλικού. Η παροχή υπηρεσιών και τη πρόσβαση στο Merkandi πλατφόρμα μπορεί να περιορίζεται ειδικά αν υπάρχει καθυστέρηση στην πληρωμή της συνδρομής.
2. Οι χρήστες - μέλη του Μerkandi συμφωνούν να λαμβάνουν λογαριασμούς και τις σχετικές πληροφορίες από το Merkandi ταχυδρομείο σε μορφή PDF για να εκτυπώσετε το πρωτότυπο, και ότι θα καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να έχει η Merkandi πάντα την τρέχουσα ακόλουθη διεύθυνση e-mail στην οποία θα είναι σε θέση να επικοινωνήσει μαζί σας. Κατόπιν αιτήσεως στη Merkandi εκδίδονται λογαριασμοί και μετά αποστέλλονται με φαξ ή ταχυδρομικώς.
 
§ 8 Επεξεργασία, αποθήκευση και διαβίβαση των δεδομένων.

1. Μετά την κατάθεση και την καταχώρηση στην Merkandi πλατφόρμα ως πελάτης συμφωνείτε για την αποθήκευση και επεξεργασία των προσωπικών και εμπορικών σας δεδομένων  και μεταξύ εσωτερικών συστημάτων ηλεκτρονικής αλληλογραφίας για εμπορικούς σκοπούς της πλατφόρμας, και για την αρχειοθέτηση η οποία είναι απαραίτητη για λόγους τεκμηρίωσης και για λόγους ασφαλείας.
2. Η Merkandi είναι ειδικά εξουσιοδοτημένη να χρησιμοποιεί τα προσωπικά στοιχεία σας και το email με τον ακόλουθο τρόπο:
            α) να τα διαθέτει ως  μέρος των υπηρεσιών που παρέχονται από το τη Merkandi πλατφόρμα.
            β) για την αποστολή λογαριασμών για πρόσβαση σε βάσεις δεδομένων και πληροφοριών προς και από τη Merkandi, κατά τη διάρκεια της εγγραφής και αμέσως μετά, έως  ότου η άδεια θα ανακληθεί από τον πελάτη.
            γ) για τη μετάδοση άδειας των μεριδίων τους εντός των προβλεπόμενων υποχρεώσεων.
            δ) μεταφορά τους σε τρίτους - σε δημόσιες υπηρεσίες σε όλες τις περιπτώσεις στις οποίες θα υπόκειται το έννομο συμφέρον της Merkandi οι οποίες θα υπόκεινται στο έννομο συμφέρον της Merkandi που προκύπτει από τις ενέργειες του χρήστη στην πλατφόρμα. Ο πελάτης πρέπει να εκφράζει απαραίτητη συναίνεση σε αυτό με την αποδοχή αυτών των ειδικών συνθηκών της χρήσης του Merkandi πλατφόρμας.
 
§ 9 Αποποίηση εγγυήσεων
 
Merkandi ευθύνη περιορίζεται ως εξής σχετικά με οποιαδήποτε  πληροφοριών και όλα της πορταλ Merkandi, δηλώσεις, συμφωνίες μεταξύ τρίτων μερών και τα αιτήματα για αγαθά και υπηρεσίες:
 
1. Merkandi δεν ευθύνεται για τις συμφωνίες μεταξύ μεμονωμένων πελατών / χονδρέμποροι και για  ανταλλαγή πληροφοριών.
2. Κάθε ευθύνη για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που παρέχονται από τον αγοραστή στον πωλητή είναι απο Merkandi αποκλείονται. Ειδικότερα Merkandi δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για την ακρίβεια και την πληρότητα των στοιχείων και δηλώσεων που προβλέπονται από τον αγοραστή ή τον χονδρέμπορο από τη βάση δεδομένων, για την ποιότητα και την καταλληλότητα για τη χρήση των αγαθών και των υπηρεσιών που πρέπει να παρέχονται και για την καταλληλότητά τους για την επίτευξη του στόχου από τον αγοραστή, για κάθε παραβίαση των δικαιωμάτων τρίτων από τα πρωιοντα και τις υπηρεσίες και για τη φερεγγυότητα, την ακεραιότητα των πελατών.
3. Merkandi δεν μπορεί να αποκλειστεί με απόλυτη βεβαιότητα, ότι το πρόσωπο που δηλώτικαν ως μια χονδρική πώληση ή αγοραστή  στην πλατφόρμας Merkandi, στην πραγματικότητα, υπάρχει. Το πραγματικό συντάκτη του δήλωση προθέσεων είναι αβέβαια. Πελάτης τοποθέτηση ή την αποδοχή της προσφοράς της εργασίας, έτσι ώστε με δική του ευθύνη ως προς την ύπαρξη του κοντραχεντ.
4. Merkandi, επίσης, δεν μπορεί να αποκλειστεί με απόλυτη βεβαιότητα ότι ο κωδικός πρόσβασης δεν θα έρθει στα χέρια έναους μη εξουσιοδοτημένου από τον πελάτη να κάνει δηλώσεις προσοπου. Επίσης, ο κίνδυνος κείται εξ ολοκλήρου με τον πελάτη . Δεν εχει Merkandi  ευθύνη να ενεργεί ως αγγελιοφόρος  χωρίς άδεια, εκτός από δόλο ή βαριά αμέλεια .
5. Κάθε καταγγελία που αφορα της βάσης δεδομένων εγκρίθηνε για 7 ημέρες από την ημερομηνία έναρξης του πελάτη που να έχει πρόσβαση στη βάση δεδομένων. Η καταγγελία  δικαιούνται μόνο ενημερωμένης βάσης δεδομένων ( με πλήρη στοιχεία) κατά περισσότερο από 3 % ξεπερασμένη διευθύνσεις . Δεν δεχόμαστε αιτήσεις που έχουν εξαφανισθεί ή προσωρινά μη διαθεσιμότητα του προϊόντος από www.merkandi.gr, αριθμούς τηλεφώνου και διευθύνσεις e-mail.
6. Όλα τα προϊόντα και οι περιγραφές στη σελίδα www.merkandi.gr είναι για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν συνιστούν προσφορά, κατά την έννοια του Αστικού Κώδικα. Δεν μπορούμε να εγγυηθούμε και δεν είναι υπεύθυνη για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων που προέρχονται από www.merkandi.gr.  Διατηρούμε το δικαίωμα να υπαρχουν λάθη στη μετάφραση.
 
§ 10 Περιορισμός της ευθύνης 
 
1. Merkandi δεν ευθύνεται εάν πλατφόρμα Merkandi προσωρινά , ιδίως για τη συντήρηση, δεν θα είναι στη διάθεση του πελάτη , εάν η έλλειψη πρόσβασης δεν πρέπει να υπερβαίνει συνολικά το 5% του έτους κατά το ημερολογιακό έτος, και η μεγάλη διακοπή της πρόσβασης δεν προκαλούνται από εσκεμμένη πρόθεση ή βαριά αμέλεια.
2. Merkandi δεν ευθύνεται για την ακρίβεια ή / και την πληρότητα των πληροφοριών , συμβουλών και συστάσεων που περιέχονται στην Merkandi ιστοσελίδες από τους πελάτες , καθώς και πληροφορίες , τις συμβουλές και τις συστάσεις χονδρεμπόρων από τη βάση δεδομένων μέσω των ιστοσελίδων Merkandi .
3. Merkandi αποσυνδέει από το περιεχόμενο διαδικτυακούς συνδέσμους σχετικά με πρόσφορα, το κείμενο που περιέχει, τον συγγραφέα του και δεν είναι υπεύθυνη για το περιεχόμενο, οι συναλλαγές ή ζημιές που προκύπτουν από τη χρήση αυτών των δεσμών.
4. Merkandi δεν ευθύνεται για τυχόν ζημίες που προκύπτουν από τις αποτυχίες και τα λάθη χρησιμοποίηση του λογισμικό και του υλικού και ειδικότερα σε σχέση με τις τεχνικές βλάβες στο διαδίκτυο. Ειδικότερα Merknadi δεν αναλαμβάνει καμία αντικειμενική ευθύνη για τις ζημιές που προκλήθηκαν ως αποτέλεσμα της έλλειψης πρόσβασης στο Internet ή με άψογη του Διαδικτύου, μέσω της χρήσης του λογισμικού ή υλικού που χρησιμοποιείτε το Merkandi ιστοσελίδα και ελαττωματικά ή πλημμελούς εκτέλεσης των συμβατικών υπηρεσιών λόγω προβλημάτων τεχνικό λογισμικό και το υλικό, ή στο διαδίκτυο. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα στην περίπτωση των περιορισμών σχετικά με την εκτέλεση από τα οφέλη που μπορεί να προκύψουν από το ασυμβίβαστο ή τους ειδικούς παραμέτρους του λογισμικού και υλικού πελάτητου ή δικό του παροχών.
5. Merkandi δεν ευθύνεται για βλάβες που προκύπτουν &am
Δωρεάν NEWSLETTER Merkandi

Ημερήσιες ειδοποιήσεις για νέα προϊόντα και ειδήσεις στο site Merkandi.

Με την εγγραφή σας στο ενημερωτικό δελτίο μας, συναινείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για σκοπούς μάρκετινγκ.